Aktiv ägande för ökat värdeskapande

Aktivt ägande för ökat värdeskapande

  • Styrelseutvärdering
  • Ägarstyrning och styrelsekommunikation
  • Rekonstruktion och renodling av affärsportföljen
  • Utvärdering av förvärvs- och avyttringsmöjligheter
Ett väl fungerande samspel och rollfördelning mellan ägare, styrelse och företagsledning ökar värdet i bolaget. Här fungerar vi som katalysatorer.

Verksamheters förutsättningar skiftar snabbt vilket ställer krav på utveckling av styrelsekompetensen. Vi hjälper till att värdera styrelsens sammansättning.

Ökat fokus på ägarstyrningsfrågor och gränssnittet mellan affärer och värderingar/etik. Här har vi utvecklat kraftfulla processer för att skapa förändring i beteende och kultur.

Vi värderar VD/ledning som underlag för successions-planering. En speciellt viktig fråga för familjebolagen.

Utifrån ett främst industriellt perspektiv stödjer vi ägare, styrelse och ledning i värdering av omstrukturering, förvärvs- och försäljningsmöjligheter.