Förbättrad lönsamhet på kort och lång sikt

Ledning & effektivitet

  • Åtgärdsprogram för turnaround
  • Översyn av operativ modell, arbetssätt, organisation
  • Effektivare styrning, mätning och rapportering
  • Ledning/genomförande av förändringsprojekt

Vi stödjer VD och ledningar att definiera åtgärdsprogram (hur mycket, vad göra och hur skall det göras) för att förbättra prestationer och lönsamhet. Fokus på intäkter, kostnader och arbetande kapital.

Vi leder och genomför åtgärdsprogram för turnaround, resultatförbättring och minskning av arbetande kapital baserat på verifierad metodik och vår verksamhet.

Översyn av operativ modell och styrning, anpassning av organisation, redesign av affärsprocesser och arbetssätt och/eller ny dimensionering av affärsenheter och centrala funktioner för ökad kundnytta och effektivitet i värdekedjan.

100-dagarsprogram, vid ägar- eller VD-byte skapar ett ”momentum” för genomförande av förändringar och förnyelse.

Programkontor är ett kraftfullt verktyg för VD och ledning att säkra att beslut, åtgärder och aktiviteter blir genomförda i tid och att ekonomisk uppföljning sker löpande vid större operativa eller strategiska förändringsprojekt.