Strategiskt arbete och operativt genomförande

Strategiarbete som förenar strategiskt arbete med operativt genomförande

  • Strategiprocess och strategiska alternativ, agenda och operativ plan
  • Förvärv, avyttring, fusion
  • Styrning och uppföljning
  • Integration och kommunikation av företagskultur i strategiskt och operativt arbete

En effektiv, levande strategisk process är en viktig konkurrensfaktor. Vi har utvecklat och förfinat strategiprocessen vilken med framgång drivs i ledande företag.

Vi lägger tyngdpunkten på utveckling av strategiska prioriteringar och riskanalys ställt mot företagets förutsättningar. Förvärv, joint ventures och omstrukturering av bolag och affärsportföljer utvärderas. Vision, värderingar, varumärke och ledningsfilosofi integreras i strategiarbetet och i företagets struktur och organisation.

Styrsystem och rapportering kopplar samman strategi och operativt genomförande med fokus på nyckeltalsuppföljning och avvikelseanalys.

Vi bidrar till att öka företagets värde genom att utveckla dess strategiska kompetens.